Móricz Dental általános szerződéses feltételei fogorvosi szolgáltatások nyújtására

Móricz Dental általános szerződéses feltételei fogorvosi szolgáltatások nyújtására

Általános Szerződési Feltételek

A Móricz Dental Fogászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A; telephelye: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond krt 3/a. fél 1. Cégjegyzékszám: 01-10-140640; Adószám: 27283514-2-43 bankszámlaszáma: 11717009-20156103-00000000), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) az Egészségügyi Szolgáltató és Ügyfél együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között létrejött fogorvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

 

Egészségügyi szolgáltatás

Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett fogászati szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére:

Konzerváló fogászati beavatkozások, Fogmegtartó kezelések, Fogpótlások készítése, Fogbeültetés, Esztétikai beavatkozások, Parodontológiai beavatkozások, Fogszabályozás, Klinikai higiéniai kezelések

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszíne: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 3/a. fél 1. A rendelő nyitvatartási ideje hétfőtől pénteking 8.00 órától 20.00 óráig tart. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

 

Fogászati szolgáltatás igénybevételének menete

Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a fogászati beavatkozásokat és biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat.

Felek megállapodnak abban, hogy a fogászati szolgáltatások teljesítéséhez az Egészségügyi Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet az Ügyfél az alábbi módokon tehet meg:

  • Személyesen a 1114 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 3/a, fél emelet 1. címen;
  • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 1 36 11 222 telefonszámon;
  • Elektronikus levél formájában az info@moriczdental.hu e-mail címen.

Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt legalább 5 perccel megelőzően a Móricz Dental recepcióján köteles jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. Egészségügyi Szolgáltató a bejelentkezést, az anamnézis adatlap felvételét (csak az első rendelői látogatás illetve minden egy évnél régebbi rendelői látogatás alkalmával) és az adatrögzítést követően nyújtja az igényelt fogászati szolgáltatást. Egészségügyi Szolgáltató fogászati tevékenységét kezelési terv és árajánlat alapján végzi. A kezelési terv az Egészségügyi Szolgáltató javaslatán alapul. Amennyiben a kezelés az Egészségügyi Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Ügyfél általi jóváhagyását jelenti. A kezelési tervtől az Egészségügyi Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb eltérések esetén köteles előzetesen az Ügyféllel azt egyeztetni.

 

Díjfizetés

Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Egészségügyi Szolgáltató hatályos árlistája a hu/arak címen érhető el, a rendelőn belül nyomtatott formában pedig korlátozás nélkül hozzáférhető.

Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve az Egészségügyi Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

Az Egészségügyi Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

Az Ügyfél a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

  • Készpénzben,
  • Egészségpénztári kártyával (szerződött pénztár esetében)
  • Egyedi megállapodás esetén banki átutalással.

 

Felelősség

Egészségügyi Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával vagy az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete magatartásával állnak összefüggésben.

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől,valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, az Egészségügyi Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget.

Az Egészségügyi Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos - vagy egyéb, az Egészségügyi Szolgáltató nevében eljáró személy - által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

 

Adatvédelem, tájékoztatás

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél által megadott és az Ügyfélről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje és tartsa nyílván.

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatokat és tényeket bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa aláírt anamnézis adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások és a gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek. Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról az Egészségügyi Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

Ügyfél tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból az Egészségügyi Szolgáltató rendelőjében hang- és képfelvétel készül. Egészségügyi Szolgáltató biztosítja a jogot az Ügyfél részére, hogy az ettől eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen az Egészségügyi Szolgáltató rendelőjében.

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait az Egészségügyi Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy az Egészségügyi Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, az Egészségügyi Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

Egészségügyi Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

 

ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF az Egészségügyi Szolgáltatató 2.1 pontban megnevezett fogászati szolgáltatásaira terjed ki.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel az Egészségügyi Szolgáltatató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Az Egészségügyi Szolgáltatató bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a honlapján (hu/aszf) teszi közzé.

 

Vegyes rendelkezések

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat az Egészségügyi Szolgáltatató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és az Egészségügyi Szolgáltató érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF 2013. január 02. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

 

Budapest, 2013. január 02.

Rólunk mondták

Pácienseink véleménye

F.P. Éva
Fantasztikusan igényes hely, nagyon kedves, emberekkel és hozzáértő Orvosokkal. Én Dr. Gábor Anitához járok, akiről csak és kizárólag szuperlatíviszokban tudok beszélni. Úgy szakmailag, mint emberileg! Ha valakinek fogágybetegsége van és Hozzá megy, akkor a legjobb kezekben lesz!
N. P. Róbert
Tisztelt Móricz Dentál! Kedves Szolnoki Szilvia Doktornő! Ezúton szeretnénk megköszönni a fiam ma esti soron kívüli fogtömése során a kedvességét, a kiváló munkáját. Külön köszönjük, hogy a késői időpont ellenére soron kívül tetszett fogadni. A fiam nagyon nehezen szánta rá magát, de az Ön kedvessége, aranyos tájékoztatása annyira lenyűgözte, hogy gond nélkül sikerült megoldani a kezdetben kisebbnek tűnő lyuk betömését. Sőt, hazafelé már a rendszeres fogászati ellenőrzést is sikerült átbeszéltünk.
G. Ferenc (77)nyugdíjas; okl.villamosmérnök
Dr. Vécsey Zsombor és Csongrádi Renáta részére Tisztelt doktor úr és Renike! A sors szeszélye folytán - valamint a recepciós lányok döntésének következtében - Önökhöz kerültem az alsó fogsorom implantátumos beültetésének elvégzésére. Ezúton szeretném MEGKÖSZÖNNI munkájukat. Udvarias, precíz, összehangolt tevékenységükkel nagy szimpátiát váltottak ki belőlem - amikor szükséges volt mindig örömmel mentem a kezelésekre. A doktor úr tájékoztatása, munkavégzése KIVÁLÓ volt! Mellette érezni lehetett az asszisztense és doktor úr közötti maximális összeszokottságot, szinkronitást. Jószerével szó nélkül történt a kezelés közbeni együttműködésük. Persze nem lehet elfelejteni Renike állandóan bájos mosolygó arcát, segítőkész tanácsait sem. Munkájuk eredményeképpen ma már kiválóan sikerült fogsoromnak köszönhetően minőségileg megváltozott - majdnem teljes - életet élek! HÁLÁS KÖSZÖNETEM KIVÁLÓ MUNKÁJUKÉRT ! Jó egészséget,szerencsés életet kívánok,maradok tisztelettel : G. Ferenc Ui.: természetesen az ismeretlenég homályában dolgozó technikusgárdának is köszönet a kivitelezési munkájukért!!!
Hajnal Aranka (37)Biztonsági szakember
Azoknak ajánlom a Móricz Dentalt, akik a fogászati kezeléseket (hozzám hasonlóan) hajlamosak halogatni, hogy merjenek időpontot kérni és azon meg is jelenni. Egyszerre 2 bölcsességfogam lett kiműtve, ami valóban fájdalommentes volt, és utána levő napokban is csak kellemetlen érzéseim voltak, de fájdalmam nem. Bár nagyon alacsony a fájdalomküszöböm, mégsem volt szükségem gyógyszerre.
B. István
Tisztelt Fogászat! Kedves Doktor úr! Makra Imre doktor úrnál voltam bölcsességfog gyökérkezelésen. Csak vissza szeretném jelezni, hogy a gyökérkezelés tökéletesen sikerült, az előrejelzett várható fogfájás nagyon enyhe és rövid idejű volt. Most már minden tökéletesen működik. Köszönetemet szeretném kifejezni a Doktor úrnak a fogam megmentéséért tett erőfeszítésért (korábban más fogászatok orvosai nem akartak ezzel a fogammal foglalkozni, az egyszerűbb módszert, a foghúzást javasolták.) Kérem juttassák el köszönetemet Makra Doktor Úrnak.
Cs. Barbara
Számomra abszolút pozitív tapasztalat volt. Az időpontkérés egyszerű és gyors volt; egy bölcsességfog eltávolításra e hét elején. A konzultáció és a műtét során Dr. Schandl András doktort és kedves kolléganőjét kaptam, akikről csak jókat mondhatok. A műtétre érkezéskor minden elő volt készítve, a csapat gyorsan, precízen, harmonikusan dolgozott, semmi félnivalóm nem volt. Kedvesek és türelmesek voltak, mint amatőr beteg, számomra professzionalitás érződött. A szükséges gyógyszereket szó nélkül felírták és további instrukciókkal láttak el. Utólagos problémát sem tapasztaltam. Melegen ajánlom a rendelőt és a továbbiakban is vissza fogok látogatni.
Szigety Bálint (54)gyógyszerész
Én Kalmár Gabriella visszatérő páciense vagyok. Azért szeretek hozzá járni, mert hihetetlen precíz és türelmes munkát végez, mindamellett nagyon betegbarát. Két bölcsességfog eltávolításon is túl vagyunk és egyáltalán nem volt olyan kellemetlen, mint amilyen a híre.
Kovács Imola (32)technológus
A tegnapi este hirtelen belehasított a fájdalom a fogamba, de úgy, hogy ilyen fájdalmat én még nem éreztem. Felhívtam a Móricz Dentalt és Dr. Gyuricza Péterhez kerültem, aki türelmesen, minden hisztimet elviselve kezelt. Kihúzta a jobb felső bölcsességfogamat, úgy, hogy nem éreztem fájdalmat, sőt, még ma sem. Minden kérdésemre válaszolt, még a kihúzott fogamat is megkaptam. Összességében tehát csak jót tudok mondani.  Kedvesek voltak az asszisztensek és gyorsan segítettek.
Sebők Bence (32)gyengeáramú szerelő
Végtelen félelmet érzek, ha csak a fogorvosra gondolok. De hála Dr. Gyuricza Péternek ez elmúlni látszik. Úgy kikapta a bölcsességfogamat, hogy gondolkodni sem volt időm. Nem azt mondom, hogy örömünnep volt, de sokkal rosszabbra számítottam. Köszönöm. Ez így sokkal jobb, hogy nem rettegek. Ha kell, a Móricz Dentalba fogok fogorvoshoz járni.
Gergely Taksony (24)joghallgató
Köszönettel tartozom Dr. Vécsey Zsombornak és kedves asszisztensének, a gyors és fájdalommentes bölcsességfog eltávolításért, és együtt érző türelmükért.
Gyarmathi Medárd (28)informatikus
Én Simó Anett Doktornő visszatérő betege vagyok. Szeretnék köszönetet mondani neki és az egész csapatnak. Hihetetlen alapossággal, hozzáértéssel, kedvességgel, precizitással dolgoznak. Nekem a végeredmény számít és azzal ezidáig még minden alkalommal meg voltam elégedve. A kezelt fogaim az óta is rendben vannak.

Biztonságos fogászati ellátások

Gyors és professzionális fogászati segítség. Kérjük, adja meg elérhetőségét, visszahívjuk!

Hasznos cikkek

Kerámia héj I Móricz Dental Fogászat

Fedezze fel a tökéletes mosoly titkát: kerámia héjak, a mosoly szépítésének legtermészetesebb eszközei

Az esztétikai fogászat területén a modern fogászati technológiák lehetővé teszik az szebb fogakra vágyó páciensek számára, hogy búcsút mondjanak a fogak esztétikai problémáinak. A kerámia héjak egyedülálló megoldást kínálnak azoknak, akik természetesnek tűnő, ragyogó mosolyra vágynak. Legyen szó elszíneződött, megsérült, vagy egyenletlen fogakról, a héjak mosolyátalakító ereje nem ismer határokat.

Tovább olvasom
Esztétikai fogászat Budapest I Móricz Dental Fogászat

Esztétikai fogászat Budapest

Szeretne szebb mosolyt, fehérebb fogakat, megszabadulni a lepedékektől, a látványos fogászati problémáktól? A Móricz Dental esztétikai fogászat Budapesten segíthet ebben. Mutatjuk, hogyan segíthetnek Önnek az esztétikai fogászati kezelések, hogy visszanyerje az Önbizalmát!

Tovább olvasom
Direkt héj I Móricz Dental Fogászat

A direkt héjak azonnali mosolyszépítő hatása már egyetlen kezelés után

Az Ön mosolya az első benyomás kulcsa. Előfordul, hogy nem teljesen elégedett fogainak kinézetével? Szeretne egy gyors, hatékony és esztétikailag magával ragadó megoldást találni, amely nem csak a mosolyát, hanem az önbizalmát is javítja? Fedezze fel a direkthéjak világát, amelyek forradalmasítják a modern fogászati esztétikát és a páciensek mosolyát szerte a világban.

Tovább olvasom
Porcelán héj I Móricz Dental Fogászat

A porcelán héjak teljesen új és megnyerő mosolyt varázsolnak Önnek is

A porcelán héj technológia az egyik legmodernebb és legnépszerűbb megoldás a tökéletes mosoly elérésére. Egyre többen választják világszerte ezt az innovatív módszert, hogy visszanyerjék önbizalmukat és ragyogó mosolyukat.

Tovább olvasom
Lyukas fog gyereknél I Móricz Dental Fogászat

Lyukas fog gyereknél – gyakori jelenség, pedig elkerülhető

A gyermekkori lyukas fogak, amelyeket fogszuvasodásként ismerünk, a fogakat érintő egyik leggyakoribb betegség. A fogszuvasodás során a fogzománc, amely a fog külső védelmező rétege, károsodik és idővel pusztulni kezd. Ennek a folyamatnak több oka is lehet, amelyek együtt, összetett módon hatnak.

Tovább olvasom

Rólunk mondták