ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek

 

1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1 A szolgáltató MB Dentistry Kft Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 42.., adószám 27043624-1-43) úgy nyilatkozik, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. A Szolgáltató a páciens részére a páciens egyedi igényeinek megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújt.

 

2. A MEGRENDELŐ

2.1 A megrendelő az adatbekérő anamnézis lapon megnevezett, a kezelést igénybe vevő páciens (a továbbiakban: „Megrendelő”). Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy kezelése esetén a törvényes képviselő aláírása és hozzájárulás szükséges a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez.

 

2.2 A Megrendelő a kezelési terv, illetve az adatbekérő anamnézis lap aláírásával elismeri, hogy az Általános Szerződés Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

3. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

 

3.1. Jelen ÁSZF, az adatbekérő anamnézis lap, a kezelési terv, a Megrendelő nyilatkozatai, a Szolgáltató tevékenységéhez szükséges valamennyi okirat, amelyet a Megrendelő aláírásával ellát vagy amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, együttesen tartalmazzák a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

 

3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a felek által a kezelési terv (a továbbiakban: „KT”) illetve a Szerződés aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati, szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint bármely egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére.

 

3.3. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatásokat, valamint az ehhez szükséges anyagok megrendelését, a kezelés tartalmát a KT, a jelen ÁSZF és a Szerződés szerinti tartalommal határozzák meg. A KT tartalmazza a

Szolgáltató árajánlatát a javasolt vizsgálatokra és kezelésekre vonatkozóan.

 

3.4. Az KT aláírásával a felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron, vagy kiegészített díjjal jogosult továbbértékesíteni a Megrendelő felé. Ennek megfelelően a kezelés ellenértékéről kiállított számla közvetített szolgáltatást (is) tartalmazhat.

 

3.5. A Szolgáltató jogosult a KT-t, a Szerződést, az ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a KT módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról előzetesen tájékoztatni.

 

3.6. A Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az KT szerint vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

 

3.7. Megrendelő köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni. A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

 

3.8. A Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal e-mailben vagy telefonon mondhatja le. Ezen határidő elmulasztása esetén a Megrendelő a kezelést nem mondhatja le. Amennyiben a Megrendelő a lemondását késve nyújtja be vagy lemondó nyilatkozatot nem tesz, de a kezelésen az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől, hogy minden elmulasztott alkalom után fizessen meg a Szolgáltató részére 5000,-Ft lemondási díjat.

 

3.9. A Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott és elvégzett szolgáltatást követően köteles a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani és az előírt kontrollvizsgálatokon megjelenni.

 

3.10. A Szolgáltató az általa nyújtott és elvégzett szolgáltatásra vonatkozóan a jogszabályban előírt kötelező eseteket és az abban foglalt kötelező időtartamot meghaladóan kizárólag a KT mellékletét képző jótállási feltételek szerint vállal jótállást.

 

4.1. A KT aláírásával a Megrendelő a KT-ben rögzített árajánlatot kifejezetten elfogadja és a Megrendelő vállalja a KT-ben rögzített díj megfizetését. Amennyiben KT nem készül, vagy a KT-t a Megrendelő nem írja alá, de a kezelés megtörténik, vagy a KT az egyedi árajánlatot nem tartalmazza, úgy a Szolgáltató a kezelés igénybevételekor hatályos, a honlapján közzétett és az adott páciensre irányadó árlistája alkalmazandó.

 

4.2. A Szolgáltató az árait minden esetben a pácienseink egyedi igényeikhez mérten határozza meg. A Szolgáltató jogosult az adott páciensre irányadó árlista keretei között, a külföldről érkező Megrendelők rövid tartózkodására tekintettel szükséges különösen gyors és komplex kezelés, az esetlegesen részben külföldön végzett állapotfelmérés, idegen nyelvű dokumentáció (számlák, egészségügyi iratok) kiállítása, az utazással és időpont foglalással kapcsolatos ügyintézés, az idegen nyelven nyújtott szolgáltatások, a telefonos konzultációk, külföldi biztosítókkal történő kapcsolattartás, egyedi visszatérítési igények lebonyolítása, jótállási igények külföldön történő érvényesítésének koordinálása, a folyamatos idegen nyelvű kapcsolattartás és a kiemelkedően hatékony kezelési környezet kialakítása miatt díjszabását minden esetben egyedileg a Megrendelő helyzetéhez és igényeihez alakítani.

 

4.3. A Szolgáltató a 3.5. pont szerint jogosult a KT-től önállóan eltérni, azonban jelentősebb eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A fentiek szerint módosult KT-vel együtt a kalkulált árajánlat is módosulhat a beavatkozás valós költségeinek függvényében.

 

4.4. A kezelés illetve az egyes anyagok díja a KT illetve a Szerződés szerint fizetendő. A KT-ben meghatározott díj- és anyagköltségek 6 hónapig érvényesek, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség megváltoztatására. Ettől függetlenül a KT-ben előirányzott díjtételek – a 3.5. és a 4.3 pont szerinti esetekben – a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a KT-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.

 

4.5. A Szolgáltató jogosult KT-ben leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb a Megrendelő igényeinek teljesítéséből származó többletköltségeket érvényesíteni.

 

4.6. Megrendelő az egyes kezelés/ek/ befejezésekor a számla aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, mely tartalmazza a Szolgáltató szolgáltatásainak, az anyagköltségeinek, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékét. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését és a fizetési kötelezettséggel járó a számla átvételét igazolja. A szolgáltatás a számla Megrendelő általi aláírása nélkül is teljesítettnek tekintendő, amennyiben a KT-ban foglaltak megvalósultak és a kezelés orvosilag befejezettnek tekintendő.

 

4.7. A Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén jogosult törvényes késedelmi kamat felszámítására, valamint megfelelő jogi eljárás kezdeményezésére.

 

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

 

5.1. Amennyiben a KT mást nem tartalmaz, a Szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen ÁSZF feltételei szerint kerül sor az aktualizált KT-ben rögzített feltételek szerint.

 

6. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

 

6.1. Szolgáltatót és a személyzetét, közreműködőit a Megrendelő egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában (a továbbiakban: Orvosi titok), időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a Megrendelőtől, a Megrendelő vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg. Az Orvosi titok csak az arra jogosulttal közölhető. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a Megrendelő felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn.

 

6.2. A Szolgáltató a szolgáltatásai teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató honlapján közzétett 6 Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

7.1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a képviseletében a KT-t aláíró személy aláírásra jogosult.

 

7.2. A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et a páciensek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.

 

7.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató a páciensforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá internetes honlapján teszi közzé. A Megrendelő köteles minden egyes újabb megrendelés megadását, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni az akkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről, ide értve az esetlegesen módosult rendelkezéseket is.

 

7.4. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a felek akaratának és célkitűzésének.

 

7.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

7.6. A Szolgáltató nyilvános helyiségében kifüggeszti a betegjogi képviselő elérhetőségét. A Megrendelő a betegjogi képviselőnél tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a Szolgáltató tevékenysége során őt ért sérelmek miatt.

 

A jelen ÁSZF 2020.01.01. napjától a visszavonásig, illetve módosításig hatályos.